BŪVNIECĪBAS LĪGUMS

23.05.2024

 • Būvniecības līgums kā jebkurš līgums nosaka pušu (Pasūtītāja un Izpildītāja; Ģenerāluzņēmēja un Apakšuzņēmēja) savstarpējās attiecības.
 • Civillikuma 1587. pants nosaka, Tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējam pienākumu izpildīt apsolīto, un ne darījuma sevišķais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei tiesību atkāpties no līguma, kaut arī atlīdzinot otrai zaudējumus.
 • Pavirša attieksme pret līgumu tā slēgšanas posmā var novest pie nelabvēlīgām sekām pat godprātīgu uzņēmēju. Līgums ne vienmēr satur līdzvērtīgus noteikumus, līdz ar to katrai pusei aktīvi jāiestājas par savu tiesību un interešu iekļaušanu tajā. 

 

Līguma priekšmets.

Skaidri un detalizēti aprakstīti darbi, to apjoms, izpildes noteikumi. Tas palīdzēs izvairīties no domstarpībām un nepamatotām pretenzijām.

 

Pasūtītāja/Ģenerāluzņēmēja pienākumi.

 • Piemēram, objekta, projekta, specifikācijas u.c. darbu uzsākšanai nepieciešamās dokumentācijas nodošana noteiktā termiņā. Šīs darbības var ietekmēt darbu uzsākšanas termiņu, līdz ar ko, lai to novērstu līgumā vēlams noteikt sankcijas (līgumsodu) par šo pienākumu neizpildi/ kavējumu.
 • Līgumā jāatrunā, darbu izpildes termiņu pagarināšanu, ja Pasūtītājs nav veicis darbības, kas viņa vainas dēļ kavē darbu uzsākšanu. Bieži vien tiesvedības laikā termiņu kavēšana Pasūtītāja/ Ģenerāluzņēmēja vainas dēļ nav pierādāma, jo Apakšuzņēmējs to nav fiksējis.
 • gadījumos kad darbu uzsākšanas termiņi kavēti Pasūtītāja/ Apakšuzņēmēja dēļ (nav nodota projekta dokumentāciju, kavēta avansa samaksu vai citas nianses) Apakšuzņēmējam/ Izpildītājam jāspēj pierādīt Pasūtītāja/ Ģenerāluzņēmēja vainu.

 

Tāpēc, ja parakstīsiet līgumu un neatrunāsiet šīs nianses, pastāv risks, ka darbu termiņi tiks kavēti. Ja tiesā uz šādiem apstākļiem norādīsiet, proti, ka Darbu izpildes termiņi kavēti Pasūtītāja vainas dēļ, tiesa norādīs uz pierādījumu neesamību.

Visā sadarbības laikā, ja notiek kādi pārkāpumi, pajautājiet sev, kas to apstiprina? Piemēram, ja saskaņots cits termiņš vai cits darba apjoms, kas to apstiprina? Kā tikko Jūs sāksiet domāt tādā veidā, jūs pasargāsiet sevi no nepamatotām pretenzijām un tiesā spēsiet pierādīt pretējo.

 

Darbu izpildes termiņš.

Viena no būtiskākajām līguma niansēm ir darbu termiņš (uzsākšanas un pabeigšanas). Ja darbi paredz etapus, tad nosakiet katra etapa termiņu.

 

Cena. Samaksas kārtība.

 • Avanss
 • Starpmaksājumi.
 • Gala norēķins.
 • Garantijas ieturējumi.
 • Darbu cenas palielināšanas kārtība. (gadījumā, ja ievērojami sadārdzinās materiālu cenas).

 

Garantija.

 • Garantijas termiņš.
 • Atbildība par darbu kvalitāti.
 • Garantijas gadījumi.

 

Darbu nodošana – pieņemsana.

 • Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas/ trūkumu konstatēšanas un paziņošanas termiņš.

 

Sancijas.

 • Pasūtītājam/ Ģenerāluzņēmējam par maksājumu kavējumu.
 • Izpildītājam/ Apakšuzņēmējam par darbu izpildes termiņa kavējumu;
 • Atbildībai par līguma noteikumu pārkāpumu abām pusēm jābūt vienlīdzīgai.

 

Līguma izbeigšana.

 • Norādiet visus pamatus, lai vienpusēji atkāptos no līguma.
 • Kārtību un līguma izbeigšanas sekas.

 

Sarakste un savstarpējā saziņa.

 • Apdomājiet, vai tiešām visu korespondenci sūtīsiet otrai Pusei pa pastu? Vai tomēr izmantosiet ērtākus un ātrākus saziņas līdzekļus (e-pasts; whatsapp)?
 • Līgumā noteikti jānorāda konkrēts, e-pasts, telefona numurs, kontaktpersona.

 

Kā strīda gadījumā tiesas vērtē “Whatsapp” un citās lietotnēs pušu savstarpējās sarakstēs izmatotās emocijzīmes? 

 

 

 • Kanādas Augstākā tiesa lietā KING’S BENCH FOR SASKATCHEWAN, South West Terminal Ltd pret Achter Land & Cattle 2023. gada 8. jūnijā nodibināja, ka pircējs ir piekritis līguma noteikumiem, nosūtot piegādātājam “👍” jeb pacelta īkšķa emocijzīmi. Tiesa norādīja, ka lietotnē “Whatsapp” izmantotā emocijzīme thumbs up jeb “īkšķis uz augšu” konkrētajā lietā ir atzīstama par līguma akceptu.  (Pasūtītājs lietotnē “Whatsapp” bija nosūtījis līgumu ar ziņu: “Lūdzu, apstipriniet līgumu par liniem”. Vienlaikus konkrētajā lietā tika ņemta vērā pušu ilgadējā prakse, kur līgumi tika slēgti lietotnē “Whatsapp”.

 

 • Rīgas apgabaltiesas Civillietu kolēģija 2023.gada 6.aprīļa spriedumā lietā Nr. C68346322 atzinusi, ka “👍” jeb pacelta īkšķa emocijzīme uzskatāma par vienošanās apstiprinājumu kādā darba strīdā.“Kā tas izriet no lietas faktiskajiem apstākļiem, tad atbildētājas valdes priekšsēdētājs (..) saziņas tīklā/tīkla nosaukums/nosūtīja ziņu, kurā norādīts: „Sveiki puiši, tātad veicam DS dienu uz vietas trešdien”. Uz minēto gan prasītājs, gan /pers. A0/ apliecināja ar apstiprinošu atbildi, kas izpaudās kā pacelta pirksta (angl. – thumbs up) emocijzīme (..). Kā tas skaidrots Kembridžas vārdnīcā (Cambridge Dictionary), tad „thumbs up” tiek lietots kā kaut kā apstiprinājums (sk., https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/thumbs-up,apskatīts 2022. gada 27. decembrī).”

 

 • Tādējādi izvērtējot konkrētās lietas apstākļus un pušu līdzšinējo sadarbību, tiesa var piešķir “👍” jeb pacelta īkšķa emocijzīmei (lietots kā kaut kā apstiprinājums) būtisku nozīmi. Taču jāņem vērā, ka šāda tiesas attieksme nav attiecināma uz jebkuru emocījzīmi (dzīvnieki, augļi utt.). Šajā gadījumā  “👍” lietojums ir skaidrots Kembridžas vārdnīcā (Cambridge Dictionary) – tiek lietots kā kaut kā apstiprinājums, līdz ar ko abās lietās tika vērtēts kā piedāvājuma apstiprinājums.