• Palīdzība darba strīdu risināšanā (darba tiesisko attiecību izbeigšana, atjaunošana darbā u.c.);
  • Konsultācijas darba devējiem un darbiniekiem par darba tiesiskajām attiecībām;
  • Darba devēju un darbinieku pārstāvība tiesā;
  • Prasības pieteikumu sagatavošana (par darba līguma uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, vidējās izpeļņas piedziņu, par darba samaksas piedziņu, u.c.);
  • citu procesuālo dokumentu sagatavošana.