Parādu piedziņa ir viens no FOUR LEGAL galvenajiem darbības virzieniem.

FOUR LEGAL piedāvā visaptverošu parādu piedziņas procedūru:
 • parāda atgūšana pirmstiesas procesā (brīdinājumi, pretenzijas, saziņa ar parādnieku, maksājumu monitorigs, vienošanās utml.);
 • procesuālo dokumentu sagatavošana un iesniegšana tiesā, šķīrējtiesā;
 • prasības nodrošināšana;
 • pārstāvība tiesā;
 • izpildu raksta nodošana izpildei tiesu izpildītājam un izpildu procesa monitorigs;
 • parādu piedziņa ES;
 • parāda cesija;
 • u.c.

 

 

Lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku parādu atgūšanu, FourLegal parāda atgūšanas procesā ievēro saskaņotu parāda atgūšanas darbību kombināciju katram individuālam gadījumam piemērojot citu parāda atgūšanas stratēģiju.

Skaidrības labad parādu piedziņas procesu iedala trīs posmos:

 • “Soft collection” jeb pirmstiesas parādu atgūšanas procedūra;
 • “Hard collection” jeb tiesvedības process;
 • Piespiedu parāda piedziņa (izpildu lietvedība).

 

“Soft collection”  jeb pirmstiesas parādu atgūšanas procedūra

 

Ietver sevī atgādinājuma un brīdinājuma vēstuļu nosūtīšanu, telefona zvanus, informācijas iesniegšanu parādnieku reģistros utml.

Šajā posmā mēs sazināmies ar parādnieku, atgādinot viņam par nesamaksātajiem parādiem. Saskarsme ar parādnieku ir profesionāla, pieklājīga un cieņpilna, un tās mērķis ir veicināt sadarbības attiecības. Proti, mērķis ir piedāvāt elastīgas maksājumu iespējas, lai parādniekam būtu vieglāk izpildīt savas saistības. Mūsu galvenais mērķis šajā posmā ir palīdzēt parādniekam atrisināt viņa situāciju bez liekas spriedzes vai stresa un vienlaikus panāk izdevīgu situācijas risinājumu abām pusēm.

Ja tomēr šāda saziņa nedod vēlamos rezultātus, mēs uzsākam tādu darbību veikšanu, kas vērstas uz to, lai nodrošinātu kreditora tiesības efektīvi piedzīt parādu nākotnē t.i. pēc tiesvedības uzsākšanas. Faktiski šo darbību mērķis ir efektīvi nodrošināt parāda piespiedu piedziņu, piemēram, piemērojot prasības nodrošinājumu utml., Gadījumā, kad tiek konstatēts, ka parādnieks ir maksātnespējīgs, tiesā ir iesniedzams juridiskas personas maksātnespējas pieteikums.

 

“Hard collection” jeb piespiedu (tiesvedības) parāda piedziņas procedūra

 

Piespiedu piedziņa jeb tiesvedības uzsākšana ir beidzamais posms parāda atgūšanas procesa ietvaros, kura mērķis ir iegūt izpilddokumentu piespiedu parāda piedziņas procesa uzsākšanai. Šis posms sākas tad, kad visas pārējās metodes ir izsmeltas, bet risinājums nav rasts. Tas ietver tiesvedības uzsākšanu, lai atgūtu parādu piespiedu kārtā t.i. saņemtu pozitīvu spriedumu (izpildu rakstu) un nodotu to piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam. Vienlaikus ar tiesvedības uzsākšanu tiek izvērtēta iespēja nodrošināt prasību – apķīlāt parādnieka mantu un naudas līdzekļus.

Jānorāda, ka tiesvedība ir laikietilpīgākais un dārgākais parāda atgūšanas posms abām iesaistītajām pusēm.  Tādējādi  FourLegal galvenais mērķis ir ikvienā situācijā rast risinājumu, pirms situācija noved pie tiesvedības uzsākšanas. Tāpēc vienmēr vēršam savu klientu uzmanību uz to, ka parādu atgūšanas darbības jāuzsāk pēc iespējas ātrāk.

 

TIESVEDĪBAS VEIDI UN IZMAKSAS

 

Skaidrības dēļ jānorāda, ka parāda atgūšanai t.i., lai saņemtu izpildu rakstu un uzsāktu piespiedu parāda piedziņu, galvenokārt, izmanto divas tiesvedības procedūras: Saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā un prasības tiesvedība.

 

Saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā

 

Viens no Civilprocesa likumā noteiktajiem saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas veidiem (tiesvedība faktiski nenotiek un strīds pēc būtības tiesā netiek skatīts). Piemēro gadījumos, ja parāda summa nepārsniedz 15 000 euro. Tiesvedības ilgums no 2 līdz 4 mēneši.

Kā notiek process “Saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība”?

 

 • Kreditors iesniedz Pieteikumu tiesā;
 • Tiesa nosūta Parādniekam brīdinājumu, kurā tiek ietverts brīdinājums par to, ka brīdinājumā norādītā saistība tiks nodota piespiedu izpildei, ja 14 dienu laikā nebūs iesniegti iebildumi vai pierādījumi par samaksu;
 • Brīdinājuma izsniegšana parādniekam ar pasta vai zvērināta tiesu izpildītāja starpniecību (obligāts priekšnoteikums pozitīva lēmuma saņemšanai);
 • Brīdinājuma (ne) izsniegšanas un Parādnieka atbildes uz Brīdinājumu sekas. Tiesvedības rezultāts atkarīgs ne vien to tā, vai Parādnieks brīdinājumu ir saņēmis, bet arī no tā vai Parādnieks sniedzis atbildi tiesai. Tiesa atstāj pieteikumu bez izskatīšanas, kad brīdinājuma izsniegšana parādniekam nav iespējama (parādnieks nav sastopams savā dzīvesvietā/ juridiskā adresē), bet gadījumā, kad tiesas notektajā termiņā ir iesniegti parādnieka iebildumi pret maksājuma saistības pamatotību vai parāda samaksu ir pamats tiesvedības izbeigšanai.
 • Ja brīdinājumā noteiktajā termiņā parādnieks nav iesniedzis iebildumus, tiesnesis septiņu dienu laikā no iebildumu termiņa izbeigšanās dienas pieņem lēmumu par pieteikumā norādītās maksājumu saistības piespiedu izpildi. Ja parādnieks atzīst pieteikumu kādā tā daļā, tiesnesis atzītajā daļā pieņem lēmumu, bet pārējā daļā tiesvedība izbeidzama.

 

 

Lai gan šis ir visātrākais un lētākais veids kreditoram saņemt izpildu rakstu, vienlaikus jānorāda, ka atbilstoši Civilprocesa likuma regulējumam iespēja saņemt izpilddokumentu pēc šīs procedūras ir vērtējama 50/50, jo lielā mērā ir atkarīga no parādnieka rīcības.

 

Prasības tiesvedība

 

Prasības tiesvedība tiek uzsākta vispārējas jurisdikcijas vai ekonomisko lietu tiesā (lietās, kas piekritīgas Ekonomisko lietu tiesai) uz Kreditora prasības pieteikuma pamata. Tiesvedība var ilgt no nepilna gada līdz pat vairākiem gadiem, atkarībā no strīda sarežģītības un tā, vai puses izmanto tiesības pārsūdzēt zemākas instances tiesas spriedumu. Turklāt pusēm jau uzsāktas tiesvedības ietvaros ir iespēja noslēgt izlīgumu un tādējādi izbeigt tiesvedību.

Izpildu dokumentu pēc Šķīrējtiesas sprieduma var saņemt iesniedzot pieteikumu par izpildu raksta izdošanu vispārējās jurisdikcijas tiesā. Savukārt saistību, kas ietvertas notariālā aktā izpildei izpilddokumentu jeb notariālo izpildu aktu izdos tas pats notārs, kurš apliecinājis piespiedu izpildei nododamo līgumu.

 

Piespiedu parāda piedziņa (izpildu lietvedība)

 

Izpildu lietvedība ir nākamais posms pēc tam, kad veiksmīgi noslēgusies tiesvedība un likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums, bet parādnieks labprātīgi spriedumu nav izpildījis. Lai uzsāktu izpildu lietvedību, kreditoram jāvēršas ar izpildu rakstu pie zvērināta tiesu izpildītāja. Pēc kā tiesu izpildītājs uzsāk piespiedu izpildu lietvedību un ir tiesīgs veikt visas Civilprocesa likumā noteiktās darbības, parāda piespiedu atgūšanai. Vienlaikus jānorāda, ka procesa efektivitāte atkarīga no parādnieka mantiskā stāvokļa, līdz ar to svarīgi jau uzsākot tiesvedību nodrošināt prasību.

 

Balstoties uz uzkrāto pieredzi parādu atgūšanā dažādās nozarēs (kreditēšana, būvniecība, transports, loģistika, tirdzniecība, darījumi ar nekustamo īpašumu u.c.), FourLegal ir ieviesusi tādus procesus, kas ļauj mums nodrošināt efektīvu parāda atgūšanu maksimāli īsā laika posmā.