No 2024.gada 01.oktobra paredzētas izmaiņas ieturējumos no parādnieka darba algas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem

22.06.2024

Šobrīd parādus piedzen no parādnieka algas vai algai pielīdzināmiem maksājumiem, atstājot parādnieka rīcībā minimālo mēnešalgu vai pusi no minimālās mēnešalgas, atkarībā no parāda veida.

Parādnieka rīcībā atstāj minimālo mēnešalgu, izņemot gadījumus, kad atsevišķos piedziņas veidos saglabā 50% no minimālās algas (ja piedzen parādu par uzturlīdzekļiem; administratīvo sodu; zaudējumus vai kompensāciju par personisku aizskārumu, kura rezultātā radies sakropļojums vai cits veselības bojājums vai iestājusies personas nāve; kompensāciju par kaitējumu, kas radīts ar noziedzīgu nodarījumu).

Kā arī šobrīd parādnieka rīcībā tiek saglabāti 15% no minimālās mēnešalgas par katru apgādībā esošu nepilngadīgu bērnu.

Kādas izmaiņas paredz jaunie grozījumi?

Ar likuma grozījumiem noteikts, ka, ieturot līdzekļus parādu segšanai, parādniekam saglabās darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas un papildus par katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu – līdzekļus 15% apmērā no minimālās algas, bet ne vairāk kā 50% kopā.

Būtiski norādīt, ka turpmāk ieturējumi 30 % apmērā (ja tas ir viens parāds) un 40% (ja tie ir 2 un vairāk parādi) tiks aprēķināti no starpības, starp neto ienākumu un parādniekam saglabājamām summām, nevis no kopējās neto ienākuma summas, kā tas bija līdz šim.

Līdz ar ko, ieturamās summas apmērs samazināsies. Savukārt saglabājamās summas slieksnis samazināsies – turpmāk parādniekam sagalabājamā summa ir 50% no mininimālās mēnešalgas visos piedziņas veidos.

 

Jaunie grozījumi paredz šādas galvenās izmaiņas:

 • Ieturējumu apmērs  no 2024. gada 01.oktobra neatkarīgi no piedziņas kārtas un piedziņas veida nemainīsies.
 • Ieturējumu apmērs – 30% (par viena parāda piedziņu).
 • Ieturējumu apmērs – 40% (divu un vairāk parādu piedziņa).
 • parādniekam visos gadījumos saglabās darba samaksu un tai pielīdzinātos maksājumus 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.
 • papildus par katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu – līdzekļus 15% apmērā no minimālās algas, bet ne vairāk kā 50% kopā.
 • 30% (40 % – 2 un vairāk parādi) aprēķinās no starpības starp parādniekam saglabājamo summu un viņa algu neto (šobrīd procentuālos ieturējumus aprēķina no visas neto algas).

Jauni noteikumi ieturējumiem no saimnieciskās darbības ienākumiem.

Grozījumi paredz, ja piedziņu vērš uz naudas līdzekļiem, kuri parādniekam — fiziskajai personai — no citām personām pienākas parādnieka reģistrētas saimnieciskās darbības ietvaros, kas ir parādnieka vienīgais ienākumu gūšanas avots, piemērojami noteikumi par piedziņas vēršanu uz darba samaksu.

Saimnieciskai darbībai jābūt reģistrētai Valsts ieņēmumu dienestā un jābūt parādnieka vienīgajam ienākumu avotam. Grozījumi paredz, ka turpmāk ieturējumi tiks veikti noteiktā procentuālā apmērā, nevis 100% apmērā, kā tas bija līdz šim.

 

Piemērs.

Parādnieks saņem neto algu (uz rokas) 1000,00 EUR, apgādībā ir 1 nepilngadīgs bērns (Ieturējumu aprēķins no 01.10.2024.) Uzturlīdzekļu parāda piedziņa| Administratīvā soda piedziņa| Cita parāda piedziņa -30% no starpības starp parādniekam saglabājamo summu un viņa algu neto (ja ieturējumi tiek veikti par vienuparādu).

 

A – neto alga 1000,00 euro;

B – parādniekam saglabājamās summas:

Ieturējuma apmērs: (A-B) * 30% = (1000- (350 + 105))*30% = 545,00*30% = 163,50 EUR.

 

 

 

Pensija parādnieka rīcībā turpmāk tiks sagalabāta 50 % apmēra no minimālās mēnešalgas

 

Tādējādi turpmāk ieturējumi tiks veikti arī no pensijas, kas nesasniedz minimālās mēnešalgas apmēru. Parādnieka rīcībā tiks saglabāti 50 % no minimālās mēnešalgas un ieturēti 30% no starpības, kas veidojas no pensijas apmēra atņemot parādniekam saglabājamo summu (50% no minimālās mēnešalgas (2024.gadā 750 euro/2 = 350 euro).

Parāda piedziņa šados gadījumos notiks kā no darba samaksai pielīdzināta maksājuma saskaņā ar Civilprocesa likuma 594. panta nosacījumiem.

 

Piemērs: Parādnieks saņem pensiju 580,00 EUR, apgādībā nav nepilngadīgu bērnu. Piedziņa par vienu parādu.

A – pensija 580,00 euro;

B – parādniekam saglabājamās summas – 50 % no minimālās algas (700 eur (min.alga 2024.g.) /2=350 euro)

Ieturējuma apmērs: (A-B) * 30% = (580 – 350)*30% = 230,00 *30% = 69,00 EUR

 

Summas, uz kurām nevar vērst piedziņu

 • atlaišanas pabalstu, apbedīšanas pabalstu, vienreizēju pabalstu mirušā laulātajam, valsts sociālajiem pabalstiem, valsts atbalstu ar celiakiju slimam bērnam, apgādnieka zaudējuma pensiju un atlīdzību par apgādnieka zaudējumu;
 • kompensācijas izmaksām par darbiniekam piederošo instrumentu nolietošanos un citām kompensācijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības;
 • darbiniekam izmaksājamām summām sakarā ar komandējumu, pārcelšanu un nosūtīšanu darbā uz citu apdzīvotu vietu;
 • sociālās palīdzības pabalstiem;
 • bērna uzturlīdzekļiem Ministru kabineta noteikto minimālo bērna uzturlīdzekļu apmērā, kurus, pamatojoties uz tiesas nolēmumu vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmumu, maksā viens no vecākiem, kā arī uz Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamiem bērna uzturlīdzekļiem.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazinies ar mums:

mob.27060569

e-mail: info@fourlegal.lv