Laulāto likumiskās mantiskās attiecības un laulāto kopīgā manta

08.04.2024

Civillikums nosaka divus laulāto mantiskās attiecības veidus:

 • līgumiskās, kad par mantas piederību laulātie vienojas un noslēdz laulības līgumu.
 • likumiskās, kad mantas piederību nosaka likums.

 

Laulības līgums

 

Saskaņā ar Civillikumu laulātie var noslēgt divu veidu laulības līgumus:

 • līgums par laulāto mantas kopību – ja līgums noslēgts par laulāto mantas kopību, manta, kas piederējusi laulātajam pirms laulībām, kā arī laulības laikā iegūtā manta tiek uzskatīta par kopīgu un nedalāmu. Pastāvot laulāto mantas kopībai, tajā neietilpst manta, ko laulības līgumā laulātie noteikuši par katra atsevišķo mantu. Rīkojoties ar kopīgo nekustamo īpašumu, piemēram, pārdot, ieķīlāt vai dāvināt, vienmēr būs nepieciešama otra laulātā piekrišana.
 • līgums par laulāto visas mantas šķirtību – nosaka, kāda manta kuram laulātajam pieder. Tas attiecas gan uz kustamo, gan uz nekustamo īpašumu, ar to laulātais var rīkoties neatkarīgi no otra laulātā piekrišanas. Laulātie katrs pats var rīkoties ar savu mantu un ar otru laulāto sava rīcība nav jāsaskaņo, piemēram, pārdodot nekustamo īpašumu.

 

Laulāto likumiskās mantiskās attiecības (ja laulības līgums nav noslēgts)

Saskaņā ar Civillikumu, ja laulāto starpā nav noslēgts laulības līgums, laulības laikā iegūtās mantas piederība nosakāma atbilstoši laulāto likumisko mantisko attiecību noteikumiem, kas nosaka, ka laulātie laulības laikā var iegūt gan katrs savu atsevišķo mantu, gan laulāto kopīgo mantu. Tādējādi var būt divas savstarpēji nošķiramas mantas:

 • laulātā atsevišķā manta;
 • abu laulāto kopīgā manta.

Laulāto likumisko mantisko attiecību izbeigšanas gadījumā katrs laulātais patur savu atsevišķo mantu:

 • manta, kas laulātajam piederējusi pirms laulības vai ko laulātie līgumā noteikuši par atsevišķu mantu;
 • priekšmeti, kas noder tikai viena laulātā personīgai lietošanai vai vajadzīgi viņa patstāvīgā darbā;
 • manta, ko viens laulātais ieguvis bez atlīdzības laulības laikā, piemēram, dāvinājums;
 • laulātā atsevišķās mantas ienākumi, kas nav nodoti ģimenes un kopīgās mājsaimniecības vajadzībām;
 • manta, ar ko atvietota iepriekšējos punktos minētā manta.

 

Savukārt laulāto kopīgā manta ir dalāma laulāto starpā pēc mantojuma dalīšanas kārtības vispārējiem noteikumiem, kas noteikti Civillikuma 89., 109.  un 731. panta un turpmākos pantos.

Vienlaikus jānorāda, ka praksē līdztekus strīdiem par mantas dalīšanu, laulātajiem rodas arī strīdi par laulātā tiesībām uz ieguldījumu otra laulātā atsevišķajā mantā.

Turklāt laulības laikā viena laulātā atsevišķajā mantā otrs laulātais var ieguldīt gan savu atsevišķo mantu, gan arī viena laulātā atsevišķajā mantā tiek ieguldīta abu laulāto kopīgā manta. Civillikums neaprobežo personu tiesības uz ieguldījuma atgūšanu ar laulību. Gluži pretēji Civillikuma 866. pants noteic, ka nepieciešamie izdevumi atlīdzināmi katram, kas tos taisījis, izņemot personu, kura lietu dabūjusi noziedzīgā ceļā. Tādējādi var prasīt atlīdzināt arī pirms laulības izdarītos ieguldījumus atbilstoši Civillikuma 865. – 867. panta noteikumiem. Savukārt pēc laulības noslēgšanas izdarītajiem ieguldījumiem papildus piemērojamas tiesību normas, kas regulē laulāto mantiskās attiecības, un no tām izrietošie principi (sal., piemēram, Senāta 2017. gada 21. jūnija sprieduma lietā Nr. [..], SKC-[G]/2017, 13.3. punkts).

 

Laulāto kopīgā manta un tās dalīšana

 

Saskaņā ar Civillikuma 89.panta otrās daļas noteikumiem,  viss, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar otra laulātā darbības palīdzību, ir abu laulāto kopīga manta; šaubu gadījumā jāpieņem, ka šī manta pieder abiem līdzīgās daļās.

Līdz ar to no minētā izriet, ka ne visa manta, kas iegūta laulības laikā pati par sevi ir atzīstama par laulāto kopīgo mantu. Laulāto kopīgas mantas objekts ir tā manta, kuru laulātie ieguvuši kopīgi vai ieguvis viens no laulātajiem, bet par abu laulāto līdzekļiem vai otra laulātā darbības (tiešas un netiešas) palīdzību, piemēram, uzstājoties kā darījuma pusei (formālais ieguvējs).

Arī laulāto kopīgās mantas sadalījums ne vienmēr būs līdzīgās daļās. Šādu mantas sadalījumu tiesa piemēros, kad nebūs iespējams noteikt precīzu katra laulātā ieguldījuma apmēru. Proti, ja strīda gadījumā neviens no laulātajiem nav konkrēti pierādījis sava ieguldījuma apmēru, katram laulātajam ir jāatzīst tiesības uz ½ domājamo daļu no laulāto kopīgās mantas objekta.

Tādējādi “otra laulātā darbības palīdzība” ne vienmēr izpaužas kā mantiski novērtējama darbība un nebūtu interpretējama tikai kā mantiski novērtējams kritērijs. Tas nozīmē, ka kopīgās mājsaimniecības vešana ikdienā un kopīgo bērnu ikdienas aprūpe, kuru veic viens no laulātajiem var tikt uzskatīta par šī laulātā līdzdalību kopīgās mantas iegūšanā. Taču vienlaikus jāņem vērā, ka atbilstoši Civillikuma 84. pantam laulātajiem izriet pienākums kopīgi rūpēties par ģimenes labklājību. Līdz ar to laulātais, kurš ikdienā rūpējas par mājsaimniecību un kopīgiem bērniem primāri pilda savu pienākumu uzturēt ģimeni.

 

Pārdzīvojušā laulātā daļas izdalīšana no otra laulātā mantojuma

 

Mantojuma tiesības (ja ar testamentu, mantojuma līgumu vai laulības līgumu nav noteikts citādi) nosaka, ka mirušā atstātais mantojums sadalās starp pārdzīvojušo laulāto un mirušā bērniem:

 • vienādās daļās, ja mirušajam ir līdz četriem bērniem;
 • pārdzīvojušais laulātais manto vienu ceturtdaļu domājamo daļu no atstātā mantojuma, ja bērnu skaits ir četri un vairāk (atlikušās (3/4) daļas sadalās starp bērniem),

Gadījumos, kad mantojumā ietilpst abu laulāto kopīgā manta tā ir nodalāma no kopējā mantojuma. Iesniegumu par pārdzīvojušā laulātā daļas izdalīšanu pārdzīvojušais laulātais iesniedz notāram. Tādējādi pārdzīvojušā laulātā mantas daļu no mantojuma var izdalīt, ja mantojuma lietā nav saņemti iebildumi no mantojumu pieņēmušajiem mantiniekiem vai ir panākta mantojumu pieņēmušo mantinieku un pārdzīvojušā laulātā vienošanās. Šādā gadījumā notārs izsniedz apliecību par laulātā mantas daļu.

Ja mantojumu pieņēmušajiem mantiniekiem ir iebildumi pret pārdzīvojušā laulātā mantas daļas izdalīšanu, pārdzīvojušam laulātajam ir tiesības vērsties ar prasību par laulātā daļas izdalīšanu tiesā.

 

Sazinies ar mums:

e-pasts: info@fourlegal.lv

mob. 27060569

vai aizpildi pieteikuma formu mūsu mājas lapā: https://www.fourlegal.lv/kontakti/#cform