1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. 1. Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA Four Legal, reģistrācijas Nr. 50203451971, juridiskā adrese: Hāpsalas iela 1 k-1 – 88, Rīga, LV-1005, turpmāk – Datu pārzinis vai FourLegal, iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko FourLegal iegūst no klientiem un personām, kas apmeklē FourLegal mājaslapu: www.fourlegal.lv, turpmāk – Datu subjekts.

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., datu subjektu.

1.3. Lai sazinātos ar klientu, FourLegal apstrādā šadus personas datus: vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tel. e-pasts, korespondences adrese ). Atkarībā no pieprasītā pakalpojuma FourLegal var apstrādāt arī citus personas datus, kas nepieciešami pakalpojuma izpildei (piem. personas kods, dzimšanas datums, deklarētā adrese u.c.).

1.4. Personas datus FourLegal iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot mājaslapu: www.fourlegal.lv un e-pastu.

 

2. KĀDS IR DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS?

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

2.1. datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei;

2.2. datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

2.3. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

2.4. apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

 

3.CIK ILGI MĒS GLABĀJAM PERSONAS DATUS?

FourLegal datus glabā tik ilgi, cik nepieciešams saskaņā ar tiesību aktiem vai datu apstrādes nolūkiem.

FourLegal datu subjekta personas datus glabā, kamēr pastāv vismaz viens zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kādiem tie saņemti;

3.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā FourLegal vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

3.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;

3.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

 

4. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

4.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

4.2. FourLegal ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma;

4.3.Datu apstrādes pārzinis ir SIA Four Legal, Reg. Nr. 50203451971, juridiskā adrese: Hāpsalas iela 1 k-1 – 88, Rīga, LV-1005;

4.4. Saistībā ar personas datu apstrādes jautājumiem aicinām sazināties, rakstot uz e-pastu: info@fourlegal.lv.